1. Vredo VT7028-3 mit 30 m Schleppschuhverteiler 2. Vredo VT7028-3 mit 30 m Schleppschuhverteiler
3. Vredo VT7028-3 mit 30 m Schleppschuhverteiler 4. Vredo VT7028-3 mit 30 m Schleppschuhverteiler
5. Vredo VT7028-2 mit 21 m Schleppschuhverteiler 6. Vredo VT7028-2 mit 21 m Schleppschuhverteiler
7. Vredo VT7028-2 mit 21 m Schleppschuhverteiler 8. Vredo VT7028-2 mit 21 m Schleppschuhverteiler
9. Fliegl Wiking Güllefass mit 21 m Schleppschuhverteiler 10. Fliegl Wiking Güllefass mit 21 m Schleppschuhverteiler
11. Fliegl Wiking Güllefass mit 21 m Schleppschuhverteiler 12. Zunhammer Güllefass mit 24 m Schleppschuhverteiler
13. Xerion mit 12 m Schleppschuhverteiler 14. Xerion mit 12 m Schleppschuhverteiler
15. Xerion mit 12 m Schleppschuhverteiler 16. Xerion mit 12 m Schleppschuhverteiler